Hvordan Gen Z gjenoppfinner FinTech og Banking - HTEC (2024)

Teknologikyndig, sosialt bevisst og effektdrevet: Møt Generation Z, verdens første ekte Digital Native Generation. Født mellom1996 og 2010, Gen Z-ere overgår nå Millennials somflertallgenerasjon på planeten. Med $143B i kjøpekraft i USA alene (som utgjør nesten40 %av alle forbrukersalg) Gen Z har økende innflytelse over forbrukertrender – spesielt innen FinTech og Banking. Men med stor kjøpekraft følger stort ansvar. Bortsett fra bankkontoer, mangler generasjon Z kjennskap til finansielle produkter. Dette gir bankene en perfekt mulighet til å engasjere dem med finansielle løsninger.

Hvem er Gen Z, og hva gjør dem unike som kunder?

Generasjon Z kjenner ikke livet før Internett. De ble født inn i en tid med betydelige strukturelle endringer, både i teknologi og økonomi. Med den digitale transformasjonen på begynnelsen av 2000-tallet utviklet Z-ere seg sammen med sosiale medier, smarttelefoner, ny programvare og maskinvare. Det er dette som gjør dem til Digital Natives. Fordi teknologi gjorde Gen Zs personlige liv enklere, raskere og mer effektive, legger de vekt på tilpasning og optimalisering som brukere og forbrukere.

I tillegg til digitalisering, opplevde Gen Z også virkningen av den store resesjonen i 2008. De så foreldrenes økonomiske problemer og den økonomiske usikkerheten, og deres økonomi har personlig blitt rammet på grunn av massiv studiegjeld. Det vaklende økonomiske klimaet og forvirringen på midten av 2000-tallet presset generasjon Z til å søke etter svar fra pålitelige kilder, og bli flinkere til å bruke pengene sine mer bevisst og bærekraftig.

Ved å sette de teknologiske og økonomiske delene sammen, fokuserer Gen Z-ere på tre nøkkelområder som engasjerte forbrukere på markedet: personalisering, effektivitet, tillit og bærekraft.

Hvordan banker kan tiltrekke seg yngre kunder

Banker kan utnytte Gen Z-ers kjerneforbrukerelementer for å ikke bare tiltrekke seg, men også beholde en yngre forbrukerbase.

Mobilbank:96 % av Gen Z sa at de bruker nettbanktjenester, ifølge aManole Capital Management-undersøkelse. De bruker mobilbank for å raskt overføre midler, sette inn sjekker og overvåke kontoutskrifter, blant andre funksjoner. Poenget er at unge kunder ønsker digitale bankløsninger som er raske, praktiske og effektive.

Digitale lommebøker:Over halvpartenav Gen Z-ere bruker digitale lommebøker som Cash App eller Apple Pay på månedlig basis. Digitale lommebøker gjør det enkelt for yngre demografiske personer å sende og motta penger. Faktisk er det så populært nå at det amerikanske senatets bankformann gjeninnfører en lov som lar hvem som helst opprette en bankkonto ("FedAccount”) hos enhver bank eller kredittforening. Banker kan appellere til yngre kunder ved å integrere digitale lommebøker som en sentral funksjon.

Personlig tilpasning:Yngre kunder ønsker at digital bank skal være skreddersydd for deres spesifikke behov. Som et resultat er AI-integrerte verktøy som Smart Chatbots eller Dynamic Dashboards som gir en tilpasset brukeropplevelse populære blant generasjon Z. Banker kan derfor dra nytte av kraften til kunstig intelligens for å skape et personlig preg som yngre kunder ønsker.

Spareløsninger: Data fra Financial Brand fant det43 %av Gen Z-ere ønsker å lære å spare, og en annen studie fant det56 %av dem har snakket med foreldrene om sparing. Banker kan ta i bruk innovasjoner som prediktiv analyse for å forutsi forbruksmønstre for yngre kunder, og hjelpe dem med å forbedre sparevanene sine.

utdanning:Gen Z-ere vil at bankene skal være deres trenere for finansiell kompetanse.38 %ønsker å lære hvordan du tar smartere kjøpsbeslutninger,36 %ønsker å melde deg på et kurs som forklarer hvordan du søker om skatt og bare19 %av nyutdannede tror de vet nok om kreditt totalt sett. Dette gir rikelig med rom for banker til å innovere på Financial Education (FinEd)-løsninger for å tiltrekke og beholde yngre kunder.

Behovene og ønskene til Gen Z har tydelig endret hvordan banker samhandler med yngre kunder. Så, hva vil virkningen av denne demografien ha på bank og FinTech fremover?

Hvordan vil Gen Z påvirke FinTech og banktjenester?

Mobilbank og digitale lommebøker er kommet for å bli. Spesielt vil imidlertid generasjon Z påvirke to nøkkelområder: semi-autonom digital bankvirksomhet og ikke-tradisjonell bankvirksomhet.

For det første vil semi-autonom digital bankvirksomhet bli regelen snarere enn unntaket. Semi-autonom innebærer bruk av digitale kognitive agenter eller AI-systemer for å hjelpe med økonomiske beslutninger. Det er det samme konseptet som halvautonome biler (som hjelper til med å styre rattet mens sjåføren har kontrollen), men søkte om banktjenester i stedet. Denne hybride tilnærmingen vil gi Gen Z den riktige mengden personalisering og autonomi for å gjøre smartere, raskere og bedre pengebevegelser.

Og når det kommer til pengebevegelser, har Gen Z vist sin favorisering mot ikke-tradisjonelle FinTech-bankmetoder som Peer-to-peer (P2P)-produkter.75 % av Gen Z-forbrukernebruk Peer-to-peer (P2P)-produkter hver måned, med brukervennlige apper som Zelle og Venmo som tar ledelsen når det gjelder nedlastinger. Økningen i P2P-etterspørselen skyldes at yngre demografi legger vekt på øyeblikkelige transaksjoner. Banker vil bli påvirket av behovet for å ta i bruk FinTech P2P-tilnærmingen for å nå generasjon Z, og vil måtte innovere løsninger som kan gi umiddelbare pengeoverføringer samtidig som de opprettholder en sømløs brukeropplevelse.

Den varige effekten av alternative digitale bankmetoder og semi-autonom digital bankvirksomhet er en del av hvordan Gen Z transformerer fremtiden til finansnæringen.

Fremtidige spådommer: Veien videre for bank og finteknologi

Fremtiden til bank og FinTech ligger i bærekraft, systemplanlegging og RegTech-vekt.

Bærekraft: Denne faktoren er en nøkkeldriver for Gen Z-kjøpsbeslutninger.62 %foretrekker å kjøpe fra bærekraftige merker, og73 %er villige til å betale mer for bærekraftige produkter. Som et resultat vil Digital Natives be bankene om å hjelpe dem med å investere i bærekraftige merkevarer. For eksempel,Ålandsbankens Østersjøkortgjør det mulig for kundene å få innsikt om de miljømessige konsekvensene av deres forbruksvaner. Derfor vil fremtiden for digital bankvirksomhet og FinTech inkludere utbredt bruk av bio-sourcede betalingskort.

Systemplanlegging:da Covid destabiliserte verdensøkonomien, skjedde en økning i forbrukernes vektlegging av tillit, etikk og åpenhet, spesielt blant Gen Z. Beredskap for fremtidig finansiell ustabilitet vil tvinge bankene til å bli lydhøre i geopolitikk. På grunn av Gen Zs fokus på bærekraft, vil bankene måtte omstrukturere seg for å være ESG-fokuserte, og utnytte AI til å utføre sanntids dynamiske analyser for å hjelpe kunder i tider med finansiell turbulens. Banker og FinTech må finne opp digitale løsninger for systemplanlegging, som betyr å forstå den større innvirkningen bankaktiviteter har på økonomien.

RegTech:med banktjenester som går helt på nett, øker trusselen om cyberkriminelle som driver økonomisk ondskap. Også kjent somOvervåkingsgenerasjon, Digital Natives er svært bevisste på sikkerhet og prioriterer den. Derfor vil Regulation Tech (RegTech) bli et fokuspunkt for innovasjon for fremtiden til FinTech og digital bank. For eksempel bankenHSBCbruker intelligent svindeldeteksjon for å fange opp hvitvaskere.

Å konkludere…

Generasjon Z transformerer aktivt bank og FinTech slik vi kjenner det. Med sin vekt på personalisering, effektivitet, tillit og bærekraft, vil Digital Natives endre det finansielle tjenestelandskapet for alltid – og forbedre.

I am an expert in the field of finance and technology, particularly with a focus on the impact of Generation Z on banking and FinTech. My expertise is grounded in a deep understanding of the unique characteristics and preferences of Generation Z, as well as the technological advancements shaping the financial industry.

The article you provided delves into the distinctive features of Generation Z, highlighting their status as the world's first true Digital Native Generation. Born between 1996 and 2010, Gen Z-ers exhibit a profound influence on consumer trends, especially in the FinTech and banking sectors. With $143B in buying power in the U.S. alone, they now constitute nearly 40% of all consumer sales.

Generation Z is characterized by their seamless integration into the digital era, having grown up alongside social media, smartphones, and other technological advancements. They emphasize customization, optimization, and sustainability as users and consumers, shaped by experiences such as the digital transformation of the early 2000s and the impact of the 2008 Great Recession on their parents' financial struggles.

To attract and retain Generation Z as customers, banks need to align with their core consumer elements, focusing on mobile banking, digital wallets, personalization, savings solutions, and financial education. Mobile banking, with 96% of Gen Z using online banking services, and digital wallets, used by over half of Gen Z-ers, are essential features. Personalization through AI-integrated tools, savings solutions with predictive analytics, and financial education are also key areas of interest for Gen Z.

Looking ahead, Generation Z is expected to influence the future of banking and FinTech in significant ways. The rise of semi-autonomous digital banking, utilizing AI systems for financial decisions, and the preference for non-traditional FinTech banking methods like peer-to-peer (P2P) products are highlighted. The article predicts that sustainability, system planning, and RegTech will shape the future of banking and FinTech. Sustainability is a key driver for Gen Z, with a preference for sustainable products and investments. System planning involves preparing for future financial instability and adapting to geopolitical shifts, while RegTech addresses the need for enhanced security in online banking.

In conclusion, Generation Z's emphasis on personalization, efficiency, trust, and sustainability is actively transforming the banking and FinTech landscape. The future is expected to witness widespread adoption of bio-sourced payment cards, a focus on system planning to navigate economic challenges, and the integration of RegTech to ensure robust cybersecurity measures. The Digital Natives are reshaping financial services for the better, driving innovation and pushing for a more sustainable and secure future.

Hvordan Gen Z gjenoppfinner FinTech og Banking - HTEC (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Pres. Carey Rath

Last Updated:

Views: 6292

Rating: 4 / 5 (61 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Pres. Carey Rath

Birthday: 1997-03-06

Address: 14955 Ledner Trail, East Rodrickfort, NE 85127-8369

Phone: +18682428114917

Job: National Technology Representative

Hobby: Sand art, Drama, Web surfing, Cycling, Brazilian jiu-jitsu, Leather crafting, Creative writing

Introduction: My name is Pres. Carey Rath, I am a faithful, funny, vast, joyous, lively, brave, glamorous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.