Gjeldskonsolidering avdragslån - Hang Seng Bank (2024)

Søk i 3 enkle trinn

 1. 1

  Søk på nett

  Start din lånesøknadsreise.

 2. 2

  Last opp dokumenter

  Se de nødvendige dokumentene.

 3. 3

  Nedbetaling av utestående lån med Extra Cash

  Betal enkelt kort- og lånegjeld og få ekstra penger.

Søk nå

Start søknaden din her

Søk nå

Påføringsmetode

Logg på Personlig e-Banking og få fart på søknaden din


Hvis du ikke har Hang Seng Personal Banking Mobile App,Last ned nåfor å fullføre søknaden.

Ring oss

Vennligst lesVarsel til kunder og andre enkeltpersoner knyttet til personopplysningsforordningen (personvern).,Vilkår og betingelser for Hang Seng personlig avdragslån og Hang Seng personlig revolverende lånog erklæringen.

Hvis du forstår og godtar å være bundet av dem, vennligst ring(852) 3146 9987.

Ring oss

Vennligst lesVarsel til kunder og andre enkeltpersoner knyttet til personopplysningsforordningen (personvern).,Vilkår og betingelser for Hang Seng personlig avdragslån og Hang Seng personlig revolverende lånog erklæringen.

Hvis du forstår og godtar å være bundet av dem, vennligst ring(852) 3146 9987.

Avbryt

Siste tilbud

Lånebeløp opptil 21 ganger av månedslønnen[1]og kan spare renteutgifter med personlig rente

Opptil 26 000 HKD kontantrabatt[2]

Administrer din utestående gjeld enkelt ved å integrere alle lånene dine for å fjerne gjeld på en enkel måte

Bedre budsjettplanlegging med fast månedlig nedbetaling og opptil 72 måneders nedbetalingstid

Kun bevis for siste måneds inntekt[3]er nødvendig

Nyt ekstra penger opptil 8 ganger av månedslønnen din[1]mens du gjør opp din utestående kort- og lånesaldo

Lånesats og månedlig nedbetalingsbeløp

Rediger låneplanen din

Finn ut hvor mye du kan spare ved å svare på enkle spørsmål nedenfor

Ja

Nei

Ja

Nei

Låneplanen din Resultat

Pr HKT

Månedlig tilbakebetalingsbeløp

HKD -

Månedlig flat rate

- %

Gjeldskonsolidering avdragslån Kredittkort Minimumsbetaling
Gjeldskonsolidering avdragslån Kredittkort Minimumsbetaling
Månedlig tilbakebetalingsbeløp HKD- Minimumsbetaling
Samlet rentebeløp HKD-
(Lagre HKD-)
HKD-
Nedbetalingstid 72måneder)
(Forkortet av-måneder))
-måneder)

Den årlige prosentsatsen for gjeldskonsolidering avdragslån er-

Betalingen din vil være som følger hvis du ikke gjør flere endringer med denne kontoen:

Hver måned du betaler (HKD) Nedbetalingstid Anslått totalt betalingsbeløp (HKD)
Hver måned du betaler (HKD) Nedbetalingstid Anslått totalt betalingsbeløp (HKD)
Bare minimum tilbakebetaling -måneder) -
- 36 måned(er) -

Hvis du betaler ned saldobeløpet på 36 måneder, kan du spareHKD -for det totale betalingsbeløpet.

Årlig rente

- %

Annualisert prosentsats ("APR")

- %

Daglig rente betales Daglig rente betalt

HKD -

Månedlig rente betales[6] Månedlig rente betales[7]

HKD - -

Rente Effektiv rente (p.a.)

- %

Månedlig minimumsbetalingsbeløp

HKD -

Søk nå

Se nedbetalingsplan

Låneplanen din

Tjenesten er midlertidig utilgjengelig

Prøv det senere

Prøv igjen

For et lånebeløp på 150 000 HKD med 72 måneders nedbetalingstid er den gjeldende månedlige fastrenten 0,2 % (4,63 %), og det totale tilbakebetalingsbeløpet på lånet er 171 604,80 HKD (0 % håndteringsgebyr). Eksemplet ovenfor er kun for referanse.

ÅOP er beregnet ved bruk av netto nåverdimetoden i samsvar med anbefalingen for bankskikk, og rundes opp eller ned til nærmeste 2 desimaler. Ovennevnte APRs er referanserente som inkluderer grunnrenten og andre gebyrer og gebyrer for et produkt uttrykt som en årlig rente (hvis aktuelt).

Det månedlige tilbakebetalingsbeløpet rundes opp til 1 desimal og vil bli belastet avdragskontoen på forfallsdato hver måned. Andelen av hovedstolen til renten i hvert månedlig avdragsbeløp beregnes i henhold til regelen i 78.

Den totale rentekostnaden over hele nedbetalingsperioden nevnt ovenfor er avrundet til 2 desimaler.

Faktisk renteutgiftsbeløp som kan spares bestemmes fra sak til sak (det avhenger av ulike faktorer som den utestående saldoen på kredittkort som en kunde har i dag, renten belastet av det respektive kredittkortet, månedlig tilbakebetalingsbeløp , tilbakebetalingstid samt beløpet på gjeldskonsolideringslån godkjent av Hang Seng, tilbakebetalingstid på lån, rente og månedlig tilbakebetaling).

Ovennevnte Kredittkort Minimumsbetaling beregnes avKalkulator for tilbakebetaling av kredittkortsaldo, basert på et generelt kredittkort med månedlig flat rate på 2,67 %, og en månedlig tilbakebetaling av alle gebyrer og gebyrer som faktureres kredittkortet etterfulgt av 1 % av den utestående saldoen eller HKD300 (det som er høyest) over en 371-måneders tilbakebetaling periode. Gjennomsnittlig månedlig tilbakebetaling beregnes basert på de første 6 avdragene og avrundes til nærmeste heltall. Annualisert prosentsats (APR) er 35,72 %.

Påføringsmetode

Logg på Personlig e-Banking og få fart på søknaden din


Hvis du ikke har Hang Seng Personal Banking Mobile App,Last ned nåfor å fullføre søknaden.

Annen informasjon du trenger å vite

 • Nøkkelfakta
 • Gjeldskonsolidering Avbetalingslån Promotion Vilkår og betingelser
 • Vilkår og betingelser for Hang Seng personlig avdragslån og Hang Seng personlig revolverende lån
 • Eksempel på personlig avdrag på tilbakebetaling av lån
 • Send inn dokumenter online
 • Vanlige spørsmål

Ta kontakt

Snakk med oss ​​via 24-timers hotline

(852) 2812 8000

Møt oss på filialer

Finn din nærmeste filial

Tilbake til toppen

As an expert in financial services and loan application processes, I have extensive knowledge in the field of personal loans and debt consolidation. My expertise is grounded in a comprehensive understanding of the concepts and intricacies involved in applying for loans, managing outstanding debts, and navigating the complexities of interest rates and repayment terms.

Let's delve into the information provided in the article:

1. Apply in 3 Easy Steps:

 • Apply Online: The application process begins online, where individuals can initiate their loan application journey.
 • Upload Documents: Applicants are required to view the necessary documents and upload them to support their loan application.
 • Repaying Your Outstanding Loans with Extra Cash: The article highlights the opportunity to pay off card and loan debts easily while also obtaining extra cash.

2. Application Methods:

 • Log on to Personal e-Banking: Applicants can use Personal e-Banking to speed up their loan application.
 • Apply without Logging On: An option is available for those who prefer to apply without logging in.
 • Call Us: A 24-hour Personal Loan Application Hotline (8 5 2 3 1 4 6 9 9 8 7) is provided for individuals to speak with a representative.

3. Important Notices:

 • The article emphasizes the importance of reading the Notice to Customers and Other Individuals regarding the Personal Data (Privacy) Ordinance, Terms and Conditions for Hang Seng Personal Instalment Loan and Hang Seng Personal Revolving Loan, and the Declaration.

4. Latest Offer:

 • Loan amount up to 21 times of the monthly salary, with the potential to save on interest expenses through a personalized interest rate.
 • Up to HKD26,000 cash rebate is offered.
 • Conveniently manage outstanding debts by consolidating borrowings for easy debt clearance.
 • Budget planning is made easier with fixed monthly repayments and up to 72 months of repayment period.
 • Only the latest month's income proof is required for application.
 • Enjoy extra cash up to 8 times of the monthly salary while settling outstanding card and loan balances.

5. Loan Rate and Monthly Repayment Amount:

 • Applicants are encouraged to edit their loan plan and find out potential savings through simple questions.
 • Options for applying a new Asset Link Secured Overdraft or Investment Financing Service are presented.

6. Loan Plan and Repayment Schedule:

 • Monthly repayment amount, monthly flat rate, and repayment period are specified.
 • Details on Debt Consolidation Instalment Loan and Credit Card Minimum Payment are provided, with potential savings highlighted.
 • Annualised Percentage Rate (APR), interest rates, and daily interest payable are disclosed.
 • The article mentions the temporary unavailability of the service and encourages users to try again later.

7. Example Scenario:

 • An example scenario is presented for a loan amount of HKD150,000 with a 72-month repayment period, including details on the monthly flat rate, APR, and total loan repayment amount.

8. Additional Information:

 • Various terms and conditions, including Key Facts Statement, Debt Consolidation Instalment Loan Promotion Terms and Conditions, Terms and Conditions for Hang Seng Personal Instalment Loan and Hang Seng Personal Revolving Loan, Personal Instalment Loan Repayment Schedule Sample, FAQs, and information on submitting documents online, are provided.

In conclusion, the article offers a comprehensive guide to the loan application process, presenting users with a variety of options, benefits, and important information to make informed financial decisions. If you have any specific questions or require further clarification on any aspect, feel free to ask.

Gjeldskonsolidering avdragslån - Hang Seng Bank (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Chrissy Homenick

Last Updated:

Views: 6318

Rating: 4.3 / 5 (74 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Chrissy Homenick

Birthday: 2001-10-22

Address: 611 Kuhn Oval, Feltonbury, NY 02783-3818

Phone: +96619177651654

Job: Mining Representative

Hobby: amateur radio, Sculling, Knife making, Gardening, Watching movies, Gunsmithing, Video gaming

Introduction: My name is Chrissy Homenick, I am a tender, funny, determined, tender, glorious, fancy, enthusiastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.