Digital bank - hva er en digital bank? (2024)

En digital bank er en organisasjon som kan tilby bankaktiviteter og nettjenester, vanligvis via en mobilapp, som historisk sett kun var tilgjengelig i en bankfilial.

I følge FFIEC (Federal Financial Institutions Examination Council) er e-bank "automatisert levering av nye og tradisjonelle bankprodukter og tjenester direkte til kunder gjennom elektroniske, interaktive kommunikasjonskanaler." "Bankproduktene og -tjenestene" som dette gjelder er:

 • Pengeinnskudd, uttak og overføringer
 • Kontroll/lagring av kontoadministrasjon
 • Søke om finansielle produkter
 • Låneforvaltning
 • Betale regninger/fakturaer
 • Kontotjenester

I hovedsak skal en digital bank kunne yte alle bankfunksjonene som tradisjonelt har blitt utført ved bankhovedkontorer, avdelingskontorer og via bankkort som debetkort i minibanker.

De tidligste formene for digital bankopplevelse og digitale plattformer kan spores tilbake til introduksjonen av minibanker og kort som ble lansert på 1960-tallet. Da internett og digitale nettverk ble allment tilgjengelig på 1990-tallet, dukket plutselig nettbank opp som et levedyktig alternativ, og det vi kjenner som moderne digital banking begynte å dukke opp.

Utviklingen av smarttelefoner i årtusenet åpnet deretter døren for enda mer avanserte transaksjoner. I disse dager antas det at 76 prosent av enkeltpersoner bruker nettbank regelmessig fra og med 2020.

Hva er en digital bankkonto?

En digital bankkonto er rett og slett en konto i en digital bank, hvor alle vanlige banktjenester – enten det er knyttet til debetkort, kredittkort, brukskonto eller annet – er tilgjengelig på nett, uten at du trenger å besøke en fysisk filial.

Ulike typer digitale banker

Det finnes mange forskjellige typerdigitale banker(samt typer digitale bankkanaler) som «Challenger Banks», «Neobanks», «Beta Banks» og «Non-banks». For formålet med denne bloggen skal vi fokusere på de to største kategoriene – «Challenger Banks» og «Neobanks».

Challenger Banks

I hovedsak er utfordrerbanker Fintechs som har egne banklisenser som betyr at de kan tilby de tradisjonelle banktjenestene på en fleksibel måte.

MonzoMonese N26

kan alle kategoriseres som utfordrerbanker og er direkte konkurrenter til tradisjonelle banker over hele verden.

Et annet særtrekk ved utfordrerbanker er at de har en tendens til å strømlinjeforme detaljbankprosessen ved å utnytte ny og innovativ teknologi. I tillegg til dette har utfordrerbankene en fysisk tilstedeværelse, selv om denne vanligvis er ganske liten.

Det er anslått at det er 100 utfordrerbanker i drift globalt i dag.

Neo Banks

Hovedforskjellen mellom utfordrerbanker og neobanker er at neobanker ikke har en banklisens, men i stedet stoler på en partnerbank. Dette betyr at de ikke kan tilby enkelte banktjenester.

Neobanks er helt digitale banker som ikke har fysisk tilstedeværelse. De når ut til kundene via mobilbankapper og nettplattformer og tilbyr ofte mer brukervennlige grensesnitt og avgiftsfrie digitale tjenester. Neobanker har også en tendens til å fokusere på et spesifikt kundeområde som SMB.

En global rapport om neobanker fra Business Insider Intelligence anslår at det var 39 millioner neobank-brukere ved utgangen av 2019.

De 7 fordelene med digital bank

Det er mange fordeler med moderne digitale bankløsninger med både ny- og utfordrerbanker. Nettbankbransjen er så mangfoldig og flytende at nye fordeler og digitale banktjenester ser ut til å dukke opp hele tiden.

 1. Forenklet onboarding-prosess: Digitale banker kan ombord nye kunder så mye lettere enn tradisjonelle banker. Det er vanligvis en papirløs prosess med dokumenter som bevis på ID, ansettelse og adresse lastet opp via smarttelefoner og verifisert raskt og effektivt. Identitetsverifisering er et enormt viktig aspekt ved dette og kan gjøres ekstremt effektivt gjennom partnerskap med selskaper som Veriff. Det faktum at de fleste nettbankkontoer nå kan settes opp via bare en smarttelefon er et stort sprang fra de lange køene og kjedelige ventetidene som bankkunder pleide å møte.
 2. Konstant tilgang: Digitaliseringen av bank gjør at kundene nå kan få tilgang til kontoene sine 24/7 og utføre alle slags transaksjoner med noen få knappetrykk. Dette betyr at kundeopplevelsen og tilfredshetsnivået er milevis bedre enn det var tidligere, og mange mennesker føler nå mye mer kontroll over banken sin enn noen gang før.
 3. Kostnadsbesparelser: Interessant nok er dette en fordel for banken som deretter fosser ned til kundene også. Automatiserte tjenester, mangel på fysiske filialer og færre ansatte gjør at nybanker og utfordrerbanker har betydelig færre kostnader enn tradisjonelle banker. Disse besparelsene kan overføres til kundene som reduserte kostnader og tjenester som er mye mer konkurransedyktig priset.
 4. Sikkerhetsfokusert: Kunde- og datasikkerhet er et enormt viktig aspekt ved enhver type bankvirksomhet, og det ser absolutt ut til å være noe digitale banker leder på. Tradisjonelle banker har vært kjent for å være ganske trege med å ta i bruk nye sikkerhetstiltak, mens digitale banker ser det som en grunnleggende del av systemet deres.
 5. Nøyaktighet: Papirbehandling som er en nødvendighet i tradisjonelle banker er naturlig nok i fare for menneskelige feil. Ved siden av dette ser tradisjonelle banker ofte feil på grunn av ineffektiv integrasjon mellom filialinteraksjoner og back office-krav. Neobanker og utfordrerbanker kutter disse risikofaktorene og prosessene deres er ofte mer nøyaktige som et resultat.
 6. Agility: Digitale banker er mindre tungvinte enheter enn tradisjonelle banker og ledes ofte av mer fremtidsrettet og innovativt lederskap. Dette gjør at de ofte er mer fleksible når det gjelder å ta i bruk ny teknologi og raskt kunne tilby nye tjenester til bankkunder.
 7. Nye tjenester: Når vi snakker om nye tjenester, har mange digitale banker kunnet tilby en rekke nye tjenester til kundene de siste årene. Dette inkluderer utgiftsvarsler i sanntid, 24/7 in-app-støtte, gratis betalinger når du reiser, vanlige utgiftsrapporter, utgiftsprognoser og partnerskap med andre finansielle apper og tjenester.

Sikkerhet ved digital bankvirksomhet

Det er noen mennesker der ute som fortsatt er mistenksomme overfor sikkerheten til banker som kun er digitalisert og mobilbank, beklager tapet av fysiske bankfilialer og stiller spørsmål ved digitaliseringen av slike viktige finansielle tjenester.

Virkeligheten kunne imidlertid ikke vært mer annerledes. Banker som kun er digitalt har alltid gjort sikkerhet til en av hovedprioriteringene sine, og har som sådan tatt i bruk mye mer innovative og teknologisk sikre protokoller enn mange tradisjonelle banker.

De mest høyteknologiske metodene for in-app og betalingsautentisering er ofte ettertraktet av digitale banker, og de gir dem til kunder via partnere som Veriff . Dette inkluderer praksis som:

 • Identitetsbekreftelse
 • Ansiktsgjenkjenning
 • Fingeravtrykkskanning
 • Stemme gjenkjenning

Når det gjelder regulatoriske bankorganer, er de fleste digitale banker og digitale bankløsninger vanligvis dekket av Financial Conduct Authority (FCA) og/eller Financial Services Compensation Scheme (FSCS), som legger til et annet sikkerhetsnivå, og gir ekstra trygghet til allerede fornøyde kunder.

I'm an expert in the field of digital banking, with a deep understanding of its evolution, technologies, and various types of digital banks. My expertise is rooted in the historical development of digital banking, the emergence of key players like challenger banks and neobanks, and the advantages and safety measures associated with modern digital banking solutions.

The concept of digital banking has its origins in the introduction of ATM machines and cards during the 1960s. With the widespread availability of the internet in the 1990s, online banking became a viable option. The rise of smartphones in the millennium further advanced digital transactions, leading to approximately 76 percent of individuals regularly using online banks as of 2020.

A digital bank, as defined by the FFIEC, offers automated delivery of both new and traditional banking products and services through electronic, interactive communication channels. These services include money deposits, withdrawals, transfers, account management, applying for financial products, loan management, paying bills, and other account services. The goal is to provide all traditional banking functions without the need for physical branches.

There are different types of digital banks, such as Challenger Banks and Neobanks. Challenger Banks, like Monzo, Monese, and N26, have their own banking licenses, allowing them to offer traditional banking services flexibly. They often streamline retail banking processes using innovative technology. Neobanks, on the other hand, don't hold banking licenses and rely on partner banks. They are completely digital, focusing on mobile banking apps and online platforms, often offering user-friendly interfaces and fee-free digital services.

The advantages of digital banking include a simplified onboarding process, constant access to accounts, cost savings for both banks and customers, security-focused measures, increased accuracy in processes, agility in adopting new technology, and the ability to offer new services to customers.

Addressing concerns about the safety of digital-only banks, it's essential to note that these banks prioritize security, adopting innovative protocols such as identity verification, facial recognition, fingerprint scanning, and voice recognition. Many digital banks fall under the regulation of bodies like the Financial Conduct Authority (FCA) and/or the Financial Services Compensation Scheme (FSCS), providing an additional layer of security for customers.

If you have any specific questions or need further insights into the world of digital banking, feel free to ask.

Digital bank - hva er en digital bank? (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Tuan Roob DDS

Last Updated:

Views: 6294

Rating: 4.1 / 5 (62 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tuan Roob DDS

Birthday: 1999-11-20

Address: Suite 592 642 Pfannerstill Island, South Keila, LA 74970-3076

Phone: +9617721773649

Job: Marketing Producer

Hobby: Skydiving, Flag Football, Knitting, Running, Lego building, Hunting, Juggling

Introduction: My name is Tuan Roob DDS, I am a friendly, good, energetic, faithful, fantastic, gentle, enchanting person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.